2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

zgab

52 долоо хоног буюу 12 сарын хугацаатай, жилийн 16.081%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат жижиглэнгийн үнэт цаас болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 16.993%-ийн хүүтэй ЗГ-ийн дунд хугацаат үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

1.Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                             170,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        86,179

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
170,000 17.0 52 Хямдруулалттай 16.081% 86,179.00 2017.04.25 2018.04.24

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ / 156 долоо хоногтой /

1.Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Нэрлэсэн үнэ

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо 
50,000 5.0 156      Хагас жил тутам 100,000.00 16.993% 2017.04.25 2020.04.25

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж