2017 ОНЫ 7 САРЫН 16-НД АРИЛЖАГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 11.833 хувийн хүүтэй болон 52 долоо хоног буюу 1 жилийн хугацаатай, жилийн 11.70 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  7 дугаар сарын 16-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /28 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                            Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:               Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                      100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                                  60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                  94,025.00 ₮

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 28 Хямдруулалттай 11.833% 94,025.00 2017.07.16 2018.01.26

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                             Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:               Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                      100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                                  50,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                  89,550.00 ₮

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 52 Хямдруулалттай 11.70% 89,550.00 2017.07.16 2018.07.13

Эх Сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж