Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн мэдээлэл

Баланс
Санхүү байдлын тайлан 2012 2013 2014 2015 2016
Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө 661,214,134 857,855,530 5,119,886,142                66,427,630 166,312,239
Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 5,986,559,167 6,244,515,452 10,836,345,342        9,259,100,618 9,209,485,741
Үндсэн хөрөнгө 4,174,318,797 4,137,520,599 4,100,692,602        5,615,378,746 5,452,521,726
Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн 3,763,661,085 3,505,292,975 3,891,311,399        6,497,854,128 5,556,013,387
Нийт хөрөнгийн дүн 9,750,220,252 9,749,808,427 14,727,656,741   15,756,954,747  14,765,499,128
Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 219,217,045 787,155,623 1,538,654,412           481,961,000 179,284,966
Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 61,945,768 44,541,898 - - -
Өр төлбөрийн нийт дүн 281,162,812 831,697,521 1,538,654,412           481,961,000 179,284,966
Эздийн өмчийн дүн 9,469,057,440 8,918,110,906 13,189,002,329    15,274,993,747  14,586,214,162
Эргэлтийн харьцаа 2731% 793% 704% 1921% 5137%
Өрийн харьцаа 3% 9% 10% 3.1% 1%
Эздийн өмч өрийн харьцаа 3% 9% 12% 3% 1%
Дансны үнэ, ханшийн харьцаа                        0.00                    0.00                    0.00 0.00 0.00
Орлогын тайлан 2012 2013 2014 2015 2016
Борлуулалтын орлого (цэвэр) 5,898,646,688 2,596,891,416 2,299,826,720           1,413,902,765 1,598,334,451
Борлуулалтын өртөг 1,093,568,360 650,221,317 1,259,412,685 - -
Нийт ашиг ( алдагдал) 4,805,078,328 1,946,670,099 1,040,414,036           1,413,902,765 1,598,334,451
Үйл ажиллагааны зардал 3,108,205,445 1,636,029,573 1,720,018,714        1,430,012,681 2,308,848,736
Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) 1,491,394,165 287,882,793 -484,722,161             19,525,662 -710,514,285
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (төг)            135.58          26.17        -35,97 1.45 -51.88
Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг (төг)                 60.00  

           11.78

                         - - -
Ногдол ашгийн цэвэр ашигт эзлэх хувь                        0.00                    0.00                            - - -
Нодол ашгийн өгөөж                        0.01                    0.00                          - - -
Нийт ашгийн түвшин 81% 75% 45% - -
Цэвэр ашгийн түвшин 25.3% 11.1% -21.1% 1.4% -
Активийн өгөөж 15.3% 3.0% -3.3% 0.12% -4.81
Эздийн өмчийн өгөөж 15.8% 3.2% -3.7% - -4.87
Цэвэр ашиг, хувьцааны ханшийн харьцаа                              -                          -

 

-

 

-

 

-