Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -1.82 -0.26%|GOV 80.00 0.33%|TTL 350.00 3.06%|ITL -8.46 -5.70%|BDS 0.00 0.00%|HBO -2.83 -4.71%|SUU -3.30 -1.36%|TEE -510.00 -3.92%|MNP -0.66 -0.11%|ALI 55.00 13.75%|HRM 0.00 0.00%|SES 360.00 8.70%|BAN 0.00 0.00%|MMX 52.00 1.87%|EER -1.00 -0.03%|HCH 42.11 5.87%|HHS 117.30 15.00%|EAZ 90.00 12.16%|HBZ 6.99 14.98%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-02-19. Үнийн дүн: 26,751,433.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 57,754.


            I ангилал. Үнийн дүн: 21,054,600.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 22,031.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1742912 210 400702.26708708699699700.44-0.26%-1.82
1724 128 0002392024000240002400024000240000.33%80.00
2893 448 6001145012000120001180011800118003.06%350.00
3395814 970243.35250250240240240.05-1.36%-3.30
743444 110598.39597600551600597.73-0.11%-0.66
38 5202788284028402840284028401.87%52.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 4,816,771.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 35,159.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
168102 372 740148.46143144139140140-5.70%-8.46
11501 380 0001200120012001200120012000.00%0.00
170251 010 69560.03606057.257.257.2-4.71%-2.83
16023 8401491491491491491490.00%0.00
1020 0002000200020002000200020000.00%0.00
27 698385038493849384938493849-0.03%-1.00
21 799782899.3899.3899.3899.3899.315.00%117.30
            III ангилал. Үнийн дүн: 880,061.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 564.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
50624 500130001249012490124901249012490-3.92%-510.00
500227 50040045545545545545513.75%55.00
522 5004140450045004500450045008.70%360.00
53 795716.79758.9758.9758.9758.9758.95.87%42.11
21 66074083083083083083012.16%90.00
210746.6653.6553.6553.6553.6553.6514.98%6.99
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо