Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -8.25 -1.44%|TTL 115.00 1.25%|JIV -101.00 -6.35%|LEN -0.95 -1.98%|GOV 40.00 0.19%|SUU 0.98 0.47%|ITL -2.50 -2.09%|MNP -13.21 -2.28%|MMX -200.00 -6.67%|HHS 178.00 14.97%|UID -40.00 -7.41%|JLT -2.00 -1.00%|GTL 0.00 0.00%|RMC 1.00 2.44%|TCK -180.00 -0.80%|BNG -2,980.00 -8.51%|BDS -8.00 -0.73%|ORD 465.00 15.00%|VIK 0.00 0.00%|JTB 9.00 10.59%|BHG 0.00 0.00%|HRM 0.00 0.00%|AZH 104.15 15.00%|NKT 18.97 15.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-05-18. Үнийн дүн: 115,664,697.85 төгрөг. Тоо ширхэг: 338,663.


            I ангилал. Үнийн дүн: 91,694,409.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 113,936.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
8442447 819 020572.63570.1573561569.99564.38-1.44%-8.25
331930 882 9409215920094809200927093301.25%115.00
2705 806 2602146021440216002140021400215000.19%40.00
234754 944 944209.67210214205214210.650.47%0.98
21301 213 450578.21570570560560565-2.28%-13.21
311870 815300028012801280028002800-6.67%-200.00
7156 980226002222022700222202270022420-0.80%-180.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 4,868,507.35 төгрөг. Тоо ширхэг: 36,214.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
299903 509 130119.5117118117117117-2.09%-2.50
254347 21811891367136713671367136714.97%178.00
447223 500540500500500500500-7.41%-40.00
982194 436200198198198198198-1.00%-2.00
8180 9602262022620226202262022620226200.00%0.00
4265179 1304142424242422.44%1.00
4128 080350003202032020320203202032020-8.51%-2,980.00
8289 790110310951095109510951095-0.73%-8.00
16613 91985819481949410.59%9.00
111 6171471471471471471470.00%0.00
5727126.5145.47145.47145.47145.47145.4715.00%18.97
            III ангилал. Үнийн дүн: 19,101,781.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 188,513.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
694310 403 070159015561556145015201489-6.35%-101.00
1815258 614 08647.95474846.994747-1.98%-0.95
1760 60531003565356535653565356515.00%465.00
2619 4227477477477477477470.00%0.00
13 8003800380038003800380038000.00%0.00
1799694.35798.5798.5798.5798.5798.515.00%104.15
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо