Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -3.87 -0.55%|TTL 570.00 5.58%|ZGE 0.17 0.17%|TCK -880.00 -3.55%|JIV -18.00 -1.16%|GOV 40.00 0.17%|SUU 0.47 0.19%|ITL -0.96 -0.58%|UID -6.76 -1.37%|NEH 2,440.00 12.47%|MIE -500.00 -5.26%|MNP -0.97 -0.16%|ATR 2,150.00 2.87%|HBO 2.55 4.00%|EER -9.00 -0.24%|SHV 34.00 1.50%|ETR 6.00 6.06%|MMX 39.00 1.49%|BAN 0.00 0.00%|MCH -47.98 -8.75%|JLT 15.91 14.41%|JGV -616.00 -14.91%|AOI -126.00 -5.25%|AAR 0.00 0.00%|MVO 1.00 0.06%|EAZ 55.00 12.94%|MIK 400.00 3.60%|ATI 0.00 0.00%|BDS 1.00 0.08%|GNR 23.09 6.13%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-01-18. Үнийн дүн: 150,525,801.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 136,553.


            I ангилал. Үнийн дүн: 122,531,107.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 102,024.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
7318751 392 872706.08707707696700.01702.21-0.55%-3.87
404543 642 5121022010420109501042010660107905.58%570.00
53712 853 500248202480024800237602376023940-3.55%-880.00
2846 816 8002396024000242002400024200240000.17%40.00
229015 750 213250.62256260249250.2251.090.19%0.47
591 298 00019560220002200022000220002200012.47%2,440.00
941574 010610.97610610610610610-0.16%-0.97
68180 2002611265026502650265026501.49%39.00
223 0001110011500115001150011500115003.60%400.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 7,811,571.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 29,230.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
186913 072 155165.33165.2165.2158165164.37-0.58%-0.96
37111 805 369493.25497500476476486.49-1.37%-6.76
1341 206 000950090009000900090009000-5.26%-500.00
7540 0007500078000780007500075000771502.87%2,150.00
4213279 53963.867.973656566.354.00%2.55
73269 800370537003700360037003696-0.24%-9.00
101232 2002265229923002299230022991.50%34.00
2087219 12599104.9105104.91051056.06%6.00
4396 7502250225022502250225022500.00%0.00
16281 035548.2500501500501500.22-8.75%-47.98
89 5981199119912001199120012000.08%1.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 7,196,123.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 5,169.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
44876 884 140155215801600150116001534-1.16%-18.00
51064 441110.44127127126126126.3514.41%15.91
1656 240413135153515351535153515-14.91%-616.00
2454 600240120512499205124992275-5.25%-126.00
1248 0124001400140014001400140010.00%0.00
2335 6501549155015501550155015500.06%1.00
7335 04042548048048048048012.94%55.00
1213 2001100110011001100110011000.00%0.00
124 800376.914004004004004006.13%23.09
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 12,987,000.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 130.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
13012 987 00099.7399.999.999.999.999.90.17%0.17

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо