Watchlist-д нэмэх
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2017-06-27. Үнийн дүн: 6,309,206.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 17,087.


            I ангилал. Үнийн дүн: 2,910,000.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,194.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1942 619 000135001350013500135001350000.00%0.00 13250513400100
1000291 000292.372952952902900-0.81%-2.37 290.11003001800
            II ангилал. Үнийн дүн: 2,330,920.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 11,875.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
4191 508 4003600360036003600360000.00%0.00 36008142925
10900502 75049.6446.546.546460-7.33%-3.64 461746.5400
54259 480475647904830465046500-2.23%-106.00 465084830100
50031 05062.5262.162.162.162.10-0.67%-0.42 542200624500
229 24016000146201462014620146200-8.63%-1,380.00 158001
            III ангилал. Үнийн дүн: 1,068,286.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 4,018.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3974536 490133.413513513513501.20%1.60 133.41750
20360 000180001800018000180001800000.00%0.00 2000053
20170 0008500850085008500850000.00%0.00 899070
41 79644944944944944900.00%0.00 2692450189
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо