IPO
IPO
APU -19.59 -2.66%|GOV -940.00 -3.32%|MIK -30.00 -0.30%|ZGE 0.00 0.00%|TTL -20.00 -0.22%|NEH -780.00 -3.70%|TCK -180.00 -0.56%|MNP -1.12 -0.18%|BDS 0.00 0.00%|BAN 0.00 0.00%|ITL 3.30 1.70%|MMX -16.00 -0.55%|SUU -2.15 -0.89%|BUK -20.00 -4.44%|ZGE 0.00 0.00%|ETR -0.22 -0.32%|JTB -0.29 -0.45%|SES 0.00 0.00%|ADL -2.00 -0.06%|MRX 0.00 0.00%|HRM -2.77 -1.87%|SHG -30.00 -1.44%|TAH 500.00 2.78%|SUL 10,050.00 14.94%|HAM 0.00 0.00%|UNS 0.00 0.00%|BEU 0.00 0.00%|SHV 0.00 0.00%|DHU 0.00 0.00%|KEK 0.00 0.00%|MSH -0.02 -0.00%|MIE 1,390.00 14.62%|MNH 800.00 14.29%|JIV 75.15 15.00%|MCH 32.00 6.40%|IBA 0.00 0.00%|HCH 53.48 15.00%|EER 100.00 2.56%|CHR 0.00 0.00%|HUZ 56.25 15.00%|AOI 0.00 0.00%|UID 9.55 1.93%|HBO 0.00 0.00%|HBZ 1.50 14.93%|HGN 0.00 0.00%|RMC 1.34 3.66%|

IPO

IPO гэдэг нь Initial Public Offering гэсэн үгийн товчлол товчлол бөгөөд хаалттай компани хөрөнгийн биржээр дамжуулан хувьцаагаа "анх удаагаа олон нийтэд санал болгон" арилжаалах үйл ажиллагааг хэлдэг. IPO хийснээр шаардлагатай санхүүжилтээ хөрөнгийн биржээс татан төвлөрүүлэхээс гадна компанийн сонгодог хэлбэр болох “Олон нийтийн компани” болж өөрчлөн байгуулагддаг онцлогтой.
Олон нийтийн компани болох шийдвэр нь аливаа компанийн хувьд бизнесээ өргөжүүлэхэд нөлөөлөх маш чухал алхам гэдгийг онцолъё.
IPO хийхэд дараах үе шаттай ажиллагаа хийгдэнэ.
1. Үнэт цаас гаргагчийн талаар хөндлөнгийн байгууллагууд дүгнэлт гарган бичиг баримтын бэлтгэл хангах.
2. Зохицуулах байгууллагуудад бүртгүүлэх, үнэт цаасаа олон нийтэд санал болгон арилжаалах зөвшөөрөл авах.
3. Хөрөнгө оруулагчдад компаниа танилцуулан хөрөнгө татан төвлөрүүлэх.

Бидний гүйцэтгэсэн IPO