Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт
APU -3.87 -0.55%|TTL 570.00 5.58%|ZGE 0.17 0.17%|TCK -880.00 -3.55%|JIV -18.00 -1.16%|GOV 40.00 0.17%|SUU 0.47 0.19%|ITL -0.96 -0.58%|UID -6.76 -1.37%|NEH 2,440.00 12.47%|MIE -500.00 -5.26%|MNP -0.97 -0.16%|ATR 2,150.00 2.87%|HBO 2.55 4.00%|EER -9.00 -0.24%|SHV 34.00 1.50%|ETR 6.00 6.06%|MMX 39.00 1.49%|BAN 0.00 0.00%|MCH -47.98 -8.75%|JLT 15.91 14.41%|JGV -616.00 -14.91%|AOI -126.00 -5.25%|AAR 0.00 0.00%|MVO 1.00 0.06%|EAZ 55.00 12.94%|MIK 400.00 3.60%|ATI 0.00 0.00%|BDS 1.00 0.08%|GNR 23.09 6.13%|

Хөрөнгө оруулалт

Эрхэм зорилго

Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн цогц үйлчилгээгээр дэмжих, олон улсын стандартад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч компани болох.

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилт шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийн зах зээлийн хандлага, хөрөнгө оруулагчдын сонирхол, аж ахуйн нэгжийн онцлогийг нарийн судалсны үндсэнд тухайн компанид тохирсон хөрөнгө оруулалт босгох оновчтой хувилбаруудыг санал болгон, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг.