Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт
JIV -26.00 -1.70%|LEN -1.33 -2.86%|GOV -60.00 -0.27%|APU -10.69 -1.67%|TTL 225.00 2.31%|RMC 1.19 2.83%|MNP 0.00 0.00%|ATR -2,000.00 -2.78%|IBA -300.00 -8.33%|EER -40.00 -1.10%|SUU -4.00 -1.80%|TCK -760.00 -3.20%|GTL 0.00 0.00%|ADL 0.00 0.00%|HHN 0.00 0.00%|MBG -1,680.00 -14.96%|VIK 70.00 12.07%|ITL -2.00 -1.52%|BAN 0.00 0.00%|BHG -300.00 -7.32%|HGN -0.20 -0.20%|BUK -10.00 -2.63%|DHU 0.00 0.00%|JLT 10.00 4.35%|BDL 0.00 0.00%|TUS 0.00 0.00%|MCH 20.00 3.92%|MIB 4.00 2.34%|

Хөрөнгө оруулалт

Эрхэм зорилго

Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн цогц үйлчилгээгээр дэмжих, олон улсын стандартад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч компани болох.

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилт шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийн зах зээлийн хандлага, хөрөнгө оруулагчдын сонирхол, аж ахуйн нэгжийн онцлогийг нарийн судалсны үндсэнд тухайн компанид тохирсон хөрөнгө оруулалт босгох оновчтой хувилбаруудыг санал болгон, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг.