Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
ITL 17.71 9.79%|SUU 0.00 0.00%|GOV -720.00 -2.12%|TTL 10.00 0.11%|MNP 10.59 1.40%|ZGE 2.94 3.09%|TCK 1,880.00 6.27%|SUU 18.39 7.99%|BNG -1,620.00 -4.36%|ADL 249.00 9.01%|MDR -4.75 -1.40%|EER 13.00 0.33%|BAN 188.00 7.52%|SUL -4,750.00 -5.96%|BDS 39.00 3.22%|HRM 10.15 6.81%|RMC 0.00 0.00%|MMX 181.00 6.51%|MIE 0.00 0.00%|MNS -300.00 -7.89%|HGN -3.45 -4.58%|UID -0.71 -0.14%|MVO 147.00 8.65%|NEH 3,100.00 14.03%|SES 276.00 7.41%|IBA -210.00 -4.28%|TAH 0.00 0.00%|HHS 102.00 15.00%|TEE -100.00 -0.76%|SHG 50.00 2.17%|OLL -5.00 -6.67%|HRL 11.40 13.64%|ECV 0.00 0.00%|BHG 0.00 0.00%|GHC 1,500.00 12.50%|MCH -2.52 -0.47%|CHR 40.00 3.45%|SHV 59.00 2.58%|ETR 10.41 14.46%|AOI 71.00 3.55%|DHU 197.00 4.56%|HSX -50.00 -4.76%|JTB 0.11 0.18%|UYN -5.00 -0.51%|BDL 315.00 4.27%|SOR 124.00 11.49%|ABH -27.00 -1.37%|JGV 628.00 14.84%|TUS 34.00 10.15%|HHN -20.00 -0.93%|BHL 21.00 4.69%|NXE 224.00 8.07%|DRU 214.00 14.98%|HML 125.99 15.00%|GNR 28.50 15.00%|
    2017-11-25 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.