“АПУ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН МӨНГӨ "ҮЦТХТ" ДАХЬ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“АПУ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 04 сарын 20-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 71 төгрөг

Хаалтын ханш: 542 төгрөг /2020.06.02-ний өдрийн байдлаар/