“ТАХЬ-КО” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН МӨНГӨ "ҮЦТХТ" ДАХЬ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“Тахь-ко” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 04 сарын 10-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 97.20 төгрөг

Хаалтын ханш: 14790 төгрөг /2020.05.04-ний өдрийн байдлаар/