Эрдэнэ Ресурсийн ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулах цахим хурал

Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулахад бэлэн боллоо. 7-р сарын 21-нд Улаанбаатарын цагаар 22 цагт ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулах цахим хуралд энд дарж оролцохыг урьж байна. Цахим хурал англи хэл дээр явагдана.