2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 03-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

zgab

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 11.810 хувийн хүүтэй, 52 долоо хоног буюу 12 сарын хугацаатай, жилийн 11.80 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  10 дугаар сарын 03-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /28 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             20,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        94,036 

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруул-сан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
20,000 2.0 28 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.810% 94,036.00 2017.09.28 2018.04.17

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             30,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        89,471 

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруул-сан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
30,000 3.0 52 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.80% 89,471.00 2017.09.28 2018.10.02

 

ЭХ СУРВАЛЖ: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ