2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 17-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 11.790 хувийн хүүтэй, 52 долоо хоног буюу 12 сарын хугацаатай, жилийн 11.755 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 13.910 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  10 дугаар сарын 17-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /28 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        94,046

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 28 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.790% 94,046.00 2017.10.17 2018.05.01

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             30,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        89,507

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
30,000 3.0 52 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.755% 89,507.00 2017.10.17 2018.10.16

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /156 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Нэрлэсэн

Үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 156 Урамшуулалтай Хагас жил тутам 13.910% 100,000.00 2017.10.17 2020.10.16

ЭХ СУРВАЛЖ: Монголын Хөрөнгийн Бирж