2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 1-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 11.60 хувийн хүүтэй, 39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 11.70 хувийн хүүтэй болон 104 долоо хоног буюу 2 жилийн хугацаатай, жилийн 13.745 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  8 дугаар сарын 1-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /12 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        97,400

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 12 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.600% 97,400.00 2017.08.01 2017.10.24

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /39 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             70,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        91,953

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 39 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.700 91,953.00 2017.08.01 2018.05.01

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /104 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Нэрлэсэн

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 104    Урамшуулалтай Хагас жил тутам 13.745 100,000.00 2017.08.01 2019.08.01

Эх Сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж