2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 15-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 11.745 хувийн хүүтэй, 39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 11.925 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 14.50 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  8 дугаар сарын 15-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /12 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        97,368

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа  /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 12 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.745% 97,368.00 2017.08.15 2017.11.07

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /39 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        91,811

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 39 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.925 91,811.00 2017.08.15 2018.05.15

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /156 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Нэрлэсэн

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 156    Урамшуулалтай Хагас жил тутам 14.50 100,000.00 2017.08.15 2020.08.15

ЭХ СУРВАЛЖ: Монголын Хөрөнгийн Бирж