2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 8-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 11.840 хувийн хүүтэй, 52 долоо хоног буюу 1 жилийн хугацаатай, жилийн 11.845 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  8 дугаар сарын 8-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /28 долоо хоногтой /                                              

Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                             80,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        94,022

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
80,000 8.0 28 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.840% 94,022.00 2017.08.08 2018.02.20

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                             80,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        89,435

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
80,000 8.0 52 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.845 89,435.00 2017.08.08 2018.08.07

Эх Сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж