2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 11.795 хувийн хүүтэй, 39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 11.625 хувийн хүүтэй болон 104 долоо хоног буюу 2 жилийн хугацаатай, жилийн 13.955 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  9 дүгээр сарын 26-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /12 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             100,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        97,357

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
100,000 10.0 12 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.795% 97,357.00 2017.09.26 2017.12.19

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /39 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             100,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        91,994

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
100,000 10.0 39 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.625% 92,001.00 2017.09.26 2018.06.26

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /104 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Нэрлэсэн

Үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 104 Урамшуулалтай Хагас жил тутам 13.955% 100,000.00 2017.09.26 2019.09.26

ЭХ СУРВАЛЖ: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ