Компанийн засаглал
Компанийн засаглал
APU 720.00 0.00%|APU 2.66 0.42%|LEN 1.41 2.07%|TUM 3.65 2.13%|ADU -13.64 -1.49%|GOV -0.42 -0.13%|MBW -1.28 -0.51%|AIC 8.40 1.23%|MND -5.00 -0.10%|ITL 0.18 0.20%|ADB -0.20 -0.25%|TTL 145.00 2.00%|SUL 2,000.00 1.60%|NEH 0.00 0.00%|JIV 140.00 8.98%|SUU -1.00 -0.47%|ATR -50.00 -0.08%|GHC 1,870.00 14.97%|BDS 1.00 0.12%|GTL 1,990.00 12.43%|BNG -20.00 -0.07%|TCK 0.00 0.00%|MIK 140.00 1.09%|JTB 1.00 1.43%|UBH 0.00 0.00%|RMC -1.70 -5.48%|TAH 60.00 0.43%|TEX 0.00 0.00%|VIK 119.67 14.95%|MIE 0.00 0.00%|HSR -60.00 -1.04%|DHU 0.00 0.00%|MMX 0.00 0.00%|EER 0.00 0.00%|MVO -80.00 -3.29%|SHV 94.00 4.59%|ADL 0.00 0.00%|MNP 15.07 2.84%|UID 19.00 3.95%|BEU 0.00 0.00%|MCH 0.00 0.00%|BUK -1.00 -0.29%|HRM 0.00 0.00%|ETR -18.00 -15.00%|

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал

Компанийн засаглалын зөвлөгөө: Компанийн засаглалын кодекст зөвлөсөн компанийн засаглалын зохистой хэм хэмжээ, стандартыг компанийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд зөвлөнө. Тухай компани сайн засаглалыг нэвтрүүлснээр хөрөнгө оруулагчдын компанид итгэх итгэл нэмэгдэж, компанийн нэр хүнд өсөхөөс гадна, санхүүжилт татах боломж өсдөг.