Санхүүгийн мэдээлэл
Санхүүгийн мэдээлэл
BUN 7,000.00 4.61%|APU 7.00 0.50%|AAR 165.00 1.78%|ERD -9.92 -1.13%|MFG 16.11 1.64%|TUM 0.46 0.12%|XOC 4.43 2.11%|MND 0.99 0.98%|ADB 5.25 2.50%|GOV 12.46 3.99%|TTL 150.00 1.92%|UID 413.00 12.44%|AIC -1.00 -0.07%|LEN 0.58 1.36%|SUU 1.88 0.47%|MBW 0.49 0.25%|ETR -5.00 -4.35%|ITL 1.14 1.17%|TNG 589.00 14.99%|MFC 0.29 0.34%|BNG 340.00 1.13%|INV -80.00 -2.37%|NEH 0.05 0.22%|TCK 0.00 0.00%|JTB -1.67 -2.57%|BOD -0.64 -0.44%|MNP 9.00 0.76%|AMT -4.50 -6.04%|MMX -200.00 -4.76%|BDS -40.00 -3.11%|RMC 0.00 0.00%|HBO 0.01 0.02%|MCH 14.00 2.20%|OLL 0.35 1.31%|BAN 0.00 0.00%|ADL -1.00 -0.11%|HGN -0.65 -0.86%|ADU 0.01 0.00%|BEU -79.00 -7.18%|NKT -3.00 -11.11%|

Санхүүгийн мэдээлэл

Баланс
Санхүү байдлын тайлан 2014 2015 2016 2017 оны хагас жил
Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө 5,119,886,142                66,427,630 166,312,239  78,668,492
Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 10,836,345,342        9,259,100,618 9,209,485,741 12,122,284,506
Үндсэн хөрөнгө 4,100,692,602        5,615,378,746 5,452,521,726 5,007,796,023
Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн 3,891,311,399        6,497,854,128 5,556,013,387 5,098,450,531
Нийт хөрөнгийн дүн 14,727,656,741   15,756,954,747  14,765,499,128 17,220,735,038 
Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 1,538,654,412           481,961,000 179,284,966 1,172,666,577
Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн - - - -
Өр төлбөрийн нийт дүн 1,538,654,412           481,961,000 179,284,966 1,172,666,577
Эздийн өмчийн дүн 13,189,002,329    15,274,993,747  14,586,214,162 16,048,068,461 
Эргэлтийн харьцаа 704% 1921% 5137% 1034%
Өрийн харьцаа 10% 3% 1% 7%
Эздийн өмч өрийн харьцаа 12% 3% 1% 7%
Дансны үнэ, ханшийн харьцаа

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Орлогын тайлан 2014 2015 2016 2017 оны хагас жил
Борлуулалтын орлого (цэвэр) 2,299,826,720           1,413,902,765 1,598,334,451 779,484,030
Борлуулалтын өртөг 1,259,412,685 - - -
Нийт ашиг ( алдагдал) 1,040,414,036           1,413,902,765 1,598,334,451 779,484,030
Үйл ажиллагааны зардал 1,720,018,714        1,430,012,681 2,308,848,736 724,436,534
Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) -484,722,161             19,525,662 -710,514,285 1,461,854,299
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (төг)        -35,97 1.45 -51.88 106.74
Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг (төг)                          - - - -
Ногдол ашгийн цэвэр ашигт эзлэх хувь                            - - - -
Нодол ашгийн өгөөж                          - - - -
Нийт ашгийн түвшин 45% - -  -
Цэвэр ашгийн түвшин -21.1% 1.4% - 188%
Активийн өгөөж -3.3% 0.12% -4.81 8%
Эздийн өмчийн өгөөж -3.7% - -4.87 9%
Цэвэр ашиг, хувьцааны ханшийн харьцаа

 

-

 

-

 

-

 

-