Хувьцаа эзэмшигчид
Хувьцаа эзэмшигчид
APU -1.72 -0.24%|MND -0.13 -0.17%|AAR 0.00 0.00%|ADB -2.10 -0.85%|INV 70.00 2.38%|XOC 2.97 1.02%|AIC -24.00 -1.72%|TTL -115.00 -1.56%|GOV -1.00 -0.42%|ERD 23.84 2.59%|MNP -37.00 -2.18%|NEH -0.92 -3.24%|SUU -0.21 -0.10%|LEN -0.74 -1.62%|MFC 1.74 2.55%|TUM -1.44 -0.67%|LNB 0.00 0.00%|MBW -8.80 -4.89%|ITL 3.33 3.76%|TCK -200.00 -1.41%|BNG 0.00 0.00%|ERS -500.00 -2.27%|MCH -71.00 -9.59%|RMC 1.65 5.35%|MRX -0.99 -3.00%|ADL -75.00 -7.89%|JTB 0.00 0.00%|TEX -440.00 -4.38%|BOD 0.00 0.00%|HGN -3.66 -4.37%|ETR 1.90 1.79%|BDL 0.00 0.00%|

Хувьцаа эзэмшигчид

5 хувиас дээш хувь эзэмшигчдийн мэдээлэл
Овог Нэр Эзэмшиж буй хувьцаа
1 Германы хөрөнгө оруулагч 23%
2 Д. Даянбилгүүн 20%
3 Firebird GM 2, S.A R.L 8%
4 Impera Mongolia Holding Ltd 5%
5 Firebird MF Holdings, S.A R.L 5%
6 Firebird Global Master Fund Holdings-1, S.A R.L 5%