Add watchlist
Add watchlist
AAR 1.00 0.07%|APU -6.00 -1.18%|GOV 7.87 2.79%|TTL -80.00 -1.22%|LEN -0.21 -0.42%|MND -40.00 -0.77%|TUM 3.31 2.06%|ADU -0.19 -0.03%|AIC -13.87 -1.94%|RMC 0.70 3.14%|MFC -2.72 -4.14%|MNP 25.00 4.23%|INV -1.00 -0.05%|SUU 0.50 0.26%|HRM 0.20 0.16%|UID -94.00 -12.81%|ADB -1.00 -1.47%|MMX -69.00 -2.69%|EER -500.00 -14.29%|SOR 0.00 0.00%|AAR -200.00 -5.56%|HGN -7.00 -10.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-09-18. Үнийн дүн: 79,985,754.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 154,682.


            I ангилал. Үнийн дүн: 25,162,435.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 77,934.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
193179 719 201509503.015075035030-1.18%-6.00
291348 397 284282.1329029128529002.79%7.87
5003 250 050658065056505650065000-1.22%-80.00
266741 348 71350.2151.851.850500-0.42%-0.21
2501 282 805519051555155510051500-0.77%-40.00
1000700 000713.877007007007000-1.94%-13.87
542324 39559158161658161604.23%25.00
50097 488194.5194.95195194.9519500.26%0.50
1742 500256925002500250025000-2.69%-69.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 54,558,164.10 төгрөг. Тоо ширхэг: 76,608.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3691851 483 7921398135114001340139900.07%1.00
70341 153 576160.6916416416416402.06%3.31
1212787 800650.196506506506500-0.03%-0.19
24571565 13322.32323232303.14%0.70
5313338 98165.72656563630-4.14%-2.72
61178 017127.5127127.7127127.700.16%0.20
10164 7007346706706406400-12.81%-94.00
83756 1026867.167.167670-1.47%-1.00
1030 000350030003000300030000-14.29%-500.00
16370636363630-10.00%-7.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 265,155.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 140.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
110219 780199919981998199819980-0.05%-1.00
2528 3751135113511351135113500.00%0.00
517 000360034003400340034000-5.56%-200.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо