Add watchlist
Add watchlist
ADL 1,056.00 0.00%|GTL 0.00 0.00%|HSG 336.00 14.99%|APU -0.82 -0.15%|GOV -2.41 -1.21%|TUM 1.33 0.97%|TTL 25.00 0.46%|MFC 0.00 0.00%|TCK -960.00 -7.22%|MND -0.05 -0.12%|AAR -16.00 -1.19%|UID -64.98 -9.22%|SUU -2.50 -1.22%|MIE -20.00 -0.25%|LEN -0.20 -0.61%|ADU 0.00 0.00%|BDL 0.00 0.00%|DAR -475.00 -14.39%|INV 5.00 0.20%|AIC 28.93 4.31%|ADB 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-05-25. Үнийн дүн: 633,657,356.48 төгрөг. Тоо ширхэг: 631,516.


            I ангилал. Үнийн дүн: 7,731,461.88 төгрөг. Тоо ширхэг: 28,918.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
58843 161 241538538538537537537.18-0.15%-0.82
115402 283 589198.81200206191.5204196.4-1.21%-2.41
1951 061 5005420540055005400550054450.46%25.00
55678 600133001280012800120001200012340-7.22%-960.00
8556357 62441.8541.8441.8441.541.841.8-0.12%-0.05
584118 686205204204202.5202.5202.5-1.22%-2.50
210268 82332.7832.8932.8932.532.532.58-0.61%-0.20
21 400671.077007007007007004.31%28.93
            II ангилал. Үнийн дүн: 19,512,524.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 31,771.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
568449600 282 1100010561056105600.00%1,056.00
80015 824 0001978019780197801978019780197800.00%0.00
154132 044 895136.65137.98137.98132137.97137.980.97%1.33
14955987 0306666666666660.00%0.00
246328 114135013501350133313331334-1.19%-16.00
239161 387704.98799799640640640-9.22%-64.98
1080 600808080608060806080608060-0.25%-20.00
10265 2806406406406406406400.00%0.00
321 0007000700070007000700070000.00%0.00
321872.872.872.872.872.872.80.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 6,131,260.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 2,378.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
23706 109 86022422578257825782578257814.99%336.00
411 300330028252825282528252825-14.39%-475.00
410 1002520252525252525252525250.20%5.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 600,282,110.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 568,449.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
568449600 282 110001056105610560