Add watchlist
Add watchlist
LEN 0.54 0.92%|BDS 0.00 0.00%|MBW -9.07 -2.33%|APU -5.39 -0.90%|ERD 1.14 0.18%|GOV 20.00 0.08%|TTL -50.00 -0.52%|SUU 0.08 0.04%|NEH -490.00 -2.51%|TCK -300.00 -1.38%|MIE 0.00 0.00%|ITL 1.41 1.08%|EER 0.00 0.00%|HBO -6.50 -10.57%|HSX -60.00 -7.41%|CHR -100.00 -11.76%|MMX 12.00 0.40%|HGN 9.91 9.90%|SIL -20.00 -11.76%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-07-23. Үнийн дүн: 166,369,405.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,799,255.


            I ангилал. Үнийн дүн: 17,765,934.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 21,417.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
153249 140 764599599599591592593.61-0.90%-5.39
1162 795 1202408024200242402400024100241000.08%20.00
2822 721 300970096509650965096509650-0.52%-50.00
56001 214 500216.63215218215218216.710.04%0.08
601 160 250195001950019500190001900019010-2.51%-490.00
34731 000218002150021500215002150021500-1.38%-300.00
13 0002988300030003000300030000.40%12.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 41,463,371.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 77,230.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2094020 750 684100010001000981100010000.00%0.00
5219019 794 182389389390360380379.93-2.33%-9.07
45405 0009000900090009000900090000.00%0.00
2565337 380130.12132132130131.9131.531.08%1.41
2590 0003600360036003600360036000.00%0.00
145585 02561.56060555555-10.57%-6.50
101 100100.091101101101101109.90%9.91
            III ангилал. Үнийн дүн: 107,140,100.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,700,608.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
168879199 538 20858.558.4615858.6759.040.92%0.54
117327 539 342640.52630645630642641.660.18%1.14
7354 750810750750750750750-7.41%-60.00
107 500850750750750750750-11.76%-100.00
2300170150150150150150-11.76%-20.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо