Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU 22.97 4.01%|HBO -5.45 -14.17%|AIC -4.37 -0.58%|LEN -1.91 -2.73%|MND 64.00 1.32%|TTL 50.00 0.75%|JIV -45.00 -2.53%|ITL -4.00 -3.67%|HRM 0.00 0.00%|MNP -23.98 -4.06%|BDL 95.00 1.48%|TCK 20.00 0.10%|ETR 10.00 10.00%|MBW -10.00 -3.45%|MIB -7.00 -7.78%|UID 7.50 1.67%|SUL -300.00 -0.29%|SHG -10.00 -0.55%|SUU 0.79 0.36%|UYN 0.00 0.00%|ADU -40.00 -3.51%|MMX 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-12-10. Үнийн дүн: 309,474,965.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,059,462.


            I ангилал. Үнийн дүн: 188,032,283.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 231,793.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
16323596 419 768572.6573599573595595.574.01%22.97
5761542 837 056752.94775775731748748.57-0.58%-4.37
797439 911 1684836490050454900490049001.32%64.00
10737 317 6806650675069006640664067000.75%50.00
1500849 126590.06580580566566566.08-4.06%-23.98
31605 0001950019500200001950019500195200.10%20.00
36079 485220224.5224.5220220.5220.790.36%0.79
513 0002600260026002600260026000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 121,442,682.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 2,827,669.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
219812272 538 03238.4533.0233.02333333-14.17%-5.45
58824440 056 88069.986969.5666968.07-2.73%-1.91
17633 054 970177817101790171017901733-2.53%-45.00
233102 447 644109105.01105.01105105105-3.67%-4.00
6535980 2501501501501501501500.00%0.00
124806 0006405650065006500650065001.48%95.00
5000550 00010011011011011011010.00%10.00
1434401 520290280280280280280-3.45%-10.00
2726238 452909090838383-7.78%-7.00
298136 335450455460455460457.51.67%7.50
1104 000104300104000104000104000104000104000-0.29%-300.00
4784 600181018001800180018001800-0.55%-10.00
5027 5005505505505505505500.00%0.00
1516 500114011001100110011001100-3.51%-40.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо