Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
GOV -2.80 -0.98%|TUM -4.46 -2.70%|AAR -40.00 -2.78%|APU 5.74 1.14%|LEN -1.59 -3.07%|AIC -1.18 -0.17%|ADU -10.79 -1.63%|MND 5.00 0.10%|SUL -3,900.00 -3.45%|TTL 40.00 0.61%|INV -1.00 -0.05%|NEH -1,000.00 -7.14%|ITL 1.00 1.30%|SUU -3.24 -1.64%|ADB -0.29 -0.42%|HGN 6.80 10.76%|HRM -1.00 -0.78%|MFC -0.18 -0.27%|MMX 2.00 0.08%|ERS -1,350.00 -15.00%|ETR 0.00 0.00%|SOR 146.00 14.76%|ERD 47.93 10.60%|HBO 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-09-17. Үнийн дүн: 81,035,352.75 төгрөг. Тоо ширхэг: 305,932.


            I ангилал. Үнийн дүн: 66,479,271.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 260,113.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
19498955 065 356284.93285295284286.5282.13-0.98%-2.80
83114 180 523503.265095095035095091.14%5.74
528482 679 88751.851.851.850.0151.850.21-3.07%-1.59
31482 136 917715.05650715650715713.87-0.17%-1.18
2691 387 9955185515051955150519551900.10%5.00
120789 6006540664066506510658065800.61%40.00
10130 000140001300013000130001300013000-7.14%-1,000.00
40678 166197.74194.5194.5190194.5194.5-1.64%-3.24
1230 8282567256925692569256925690.08%2.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 14,025,296.25 төгрөг. Тоо ширхэг: 45,556.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
350985 639 903165.15163163155156160.69-2.70%-4.46
40215 588 707143814381438133513991398-2.78%-40.00
22711 489 460660.98666666650650650.19-1.63%-10.79
9985 000112900110000110000109000109000109000-3.45%-3,900.00
102880 1847778787878781.30%1.00
112376 36468.296868686868-0.42%-0.29
98068 60063.2707070707010.76%6.80
30038 250128.5127.5127.5127.5127.5127.5-0.78%-1.00
57137 52865.965.965.9656565.72-0.27%-0.18
15021 0001401401401401401400.00%0.00
530060.0360.0360.0360.0360.0360.030.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 530,785.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 263.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
252501 930200019901999199019991999-0.05%-1.00
322 950900076507650765076507650-15.00%-1,350.00
33 4059891135113511351135113514.76%146.00
52 500452.0750050050050050010.60%47.93
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо