Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -3.43 -0.52%|AAR 31.00 2.08%|INV 40.00 1.53%|MNP 0.00 0.00%|MBW -8.00 -3.23%|TCK 0.00 0.00%|JTB 10.18 12.64%|ADU -10.35 -1.59%|LEN -0.57 -1.37%|GOV 7.65 3.07%|AIC 1.85 0.26%|UID -143.00 -10.27%|MND 0.49 0.94%|BNG 1,240.00 4.91%|MIE -1,140.00 -12.47%|BDL 0.00 0.00%|EER 300.00 10.00%|ITL 0.72 0.98%|TTL 45.00 0.69%|MFC -0.50 -0.68%|TUM -0.09 -0.06%|NEH 1,800.00 12.86%|SOR 0.00 0.00%|SUU 3.97 1.94%|VIK 1.25 5.00%|MMX 1.00 0.04%|RMC 1.45 5.09%|MRX -2.99 -14.96%|JLT 1.00 1.12%|HBO 0.00 0.00%|BUK 20.00 5.71%|ETR 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-02-21. Үнийн дүн: 44,524,199.85 төгрөг. Тоо ширхэг: 104,960.


            I ангилал. Үнийн дүн: 33,011,023.74 төгрөг. Тоо ширхэг: 74,211.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
4031426 503 868657.41658667.5650650.1653.98-0.52%-3.43
38012 394 6976306496496306306300.00%0.00
1001 500 0001500015000150001500015000150000.00%0.00
21697888 62241.5414140.6540.6540.93-1.37%-0.57
2522645 156249.01259259250251256.663.07%7.65
576406 080703.157057057057057050.26%1.85
5063266 26452.152.4852.8552.4752.552.590.94%0.49
10265 0002526026500265002650026500265004.91%1,240.00
1278 9006505670067006550655065500.69%45.00
231 60014000158001580015800158001580012.86%1,800.00
11123 199205.032092092092092091.94%3.97
37 6382545254625462546254625460.04%1.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 8,497,243.11 төгрөг. Тоо ширхэг: 29,275.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
20753 112 4291490149015291490152015212.08%31.00
86102 066 638248239247.99239240240-3.23%-8.00
139291 266 35980.5190.7991889190.6912.64%10.18
1534981 245650.01650680637650639.66-1.59%-10.35
230287 451139212501250120112501249-10.27%-143.00
27216 000914080008000800080008000-12.47%-1,140.00
20180 0009000900090009000900090000.00%0.00
51168 30030003300330033003300330010.00%300.00
1547115 27773.874.57574.57574.520.98%0.72
83761 09373.49737372.9972.9972.99-0.68%-0.50
23136 936159.99159.9159.9159.89159.89159.9-0.06%-0.09
621 85728.529.9529.9529.9529.9529.955.09%1.45
1001 70019.991717171717-14.96%-2.99
109008990909090901.12%1.00
105505555555555550.00%0.00
13703503703703703703705.71%20.00
11391391391391391391390.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 3,015,933.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,474.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
11462 980 6882612260026882600268826521.53%40.00
2827 370977.5977.5977.5977.5977.5977.50.00%0.00
3007 8752528.7528.75252526.255.00%1.25
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо