Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -11.00 -0.64%|APU -0.06 -0.01%|ADB 0.12 0.15%|INV 2.00 0.09%|TTL 50.00 0.77%|GOV -1.47 -0.57%|ADU 0.02 0.00%|MFC -0.23 -0.33%|LEN 0.27 0.61%|TUM -0.38 -0.24%|UID 109.62 11.07%|JTB 0.00 0.00%|SUU -6.61 -3.12%|MBW -2.00 -0.75%|HGN 0.00 0.00%|AOI 170.00 14.72%|ITL 3.50 4.90%|MCH -32.28 -7.38%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-12-06. Үнийн дүн: 42,728,348.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 154,866.


            I ангилал. Үнийн дүн: 17,275,135.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 59,412.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1944011 405 605585.57581587581585585.51-0.01%-0.06
3752 456 2506500655065506550655065500.77%50.00
69821 770 527256.99256.99256.99252255255.52-0.57%-1.47
313191 373 99644.1443.01454344.444.410.61%0.27
1296268 757212212214205.1205.1205.39-3.12%-6.61
            II ангилал. Үнийн дүн: 22,331,583.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 93,996.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
756312 656 806172017001719164017091709-0.64%-11.00
448363 493 33878.0774.678.274.678.278.190.15%0.12
23141 626 779703704704703703703.020.00%0.02
230901 617 62470.2470.570.5707070.01-0.33%-0.23
86481 326 626157.57160.97160.97150158.83157.19-0.24%-0.38
9551 046 185990.381000113610001136110011.07%109.62
4800316 8006666666666660.00%0.00
500132 500267265265265265265-0.75%-2.00
100080 0008080808080800.00%0.00
25018 72571.474.974.974.974.974.94.90%3.50
4016 200437.28405405405405405-7.38%-32.28
            III ангилал. Үнийн дүн: 3,121,630.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,458.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
14133 062 0052165216521922145219221670.09%2.00
4559 62511551325132513251325132514.72%170.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо