Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -26.00 -1.49%|HRM -5.00 -4.00%|APU 4.33 0.78%|ADB -0.81 -1.00%|RMC 0.03 0.10%|GOV -6.35 -2.36%|TUM -2.58 -1.73%|INV 7.00 0.33%|AIC 0.10 0.01%|SUU 2.98 1.45%|ITL -3.37 -4.30%|ADU -4.00 -0.57%|UID -100.00 -9.09%|LEN 0.76 1.61%|TTL 120.00 1.84%|MBW -1.99 -0.76%|TCK 0.00 0.00%|BAN 135.00 12.69%|MRX 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-11-15. Үнийн дүн: 87,673,993.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 477,843.


            I ангилал. Үнийн дүн: 21,529,829.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 58,211.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2137711 876 603551.97558561551560556.30.78%4.33
155964 110 636269.59269.59269.59262262263.24-2.36%-6.35
39432 877 877744.9744.87457107457450.01%0.10
95861 957 208205.01208208200207.99207.991.45%2.98
7660362 67547.2447.234847.2348481.61%0.76
47311 8306515661566906615669066351.84%120.00
233 0001650016500165001650016500165000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 63,135,439.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 418,200.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1699429 212 064175017501750168017401724-1.49%-26.00
15217118 260 620125121121120120120-4.00%-5.00
659005 257 70380.979.580.579.580.580.09-1.00%-0.81
1427364 286 265303031.63031.630.030.10%0.03
270333 983 408149.07149.49149.49145149.49146.49-1.73%-2.58
11255844 23178.387778.387578.3875.01-4.30%-3.37
991693 704704704704700700700-0.57%-4.00
407407 099110010991099100010001000-9.09%-100.00
710187 925261.99265265260260260-0.76%-1.99
22 39810641199119911991199119912.69%135.00
1232323232323230.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 3,008,725.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,432.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
14323 008 7252102210021302090209821090.33%7.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо