Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR 49.00 3.37%|MND -2.40 -5.19%|MBW -20.95 -9.48%|MFC -0.01 -0.01%|BUK 1.27 0.28%|APU -5.81 -1.09%|GOV -6.23 -3.58%|TUM 3.94 2.81%|TTL 5.00 0.08%|HRM 0.00 0.00%|LEN 0.99 3.30%|SUL -3,000.00 -4.41%|TCK -690.00 -4.93%|AMT 12.20 6.57%|ERD 13.90 2.78%|INV 0.00 0.00%|AIC -11.33 -1.64%|ADB -4.43 -5.58%|ADU -69.99 -10.77%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-04-02. Үнийн дүн: 79,521,543.92 төгрөг. Тоо ширхэг: 460,233.


            I ангилал. Үнийн дүн: 18,255,197.15 төгрөг. Тоо ширхэг: 305,441.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
26790011 840 52046.28454543.0343.443.88-5.19%-2.40
48982 552 741530.81535535520525525-1.09%-5.81
122362 058 735174172175166175167.77-3.58%-6.23
140848 8856050620062006010605060550.08%5.00
20212626 36330313130.0230.9930.993.30%0.99
23306 130140001331013310133101331013310-4.93%-690.00
3221 823691.43700700680.1680.1680.1-1.64%-11.33
            II ангилал. Үнийн дүн: 60,917,882.77 төгрөг. Тоо ширхэг: 153,571.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3156045 206 1241452149715151430151515013.37%49.00
271005 421 047220.99200220.94200220.94200.04-9.48%-20.95
745334 928 39169.966.769.96669.969.89-0.01%-0.01
71903 235 500448.734504504504504500.28%1.27
6976979 376140.05140144140144143.992.81%3.94
6000803 385133.9133.8133.9133.8133.9133.90.00%0.00
5325 000680006500065000650006500065000-4.41%-3,000.00
20015 00079.437575757575-5.58%-4.43
74 060650580.01580.01580.01580.01580.01-10.77%-69.99
            III ангилал. Үнийн дүн: 348,464.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,221.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1000198 000185.81981981981981986.57%12.20
201100 514500.15005145005145142.78%13.90
2049 9502498249724982497249824980.00%0.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо