Компанийн засаглал
Компанийн засаглал
APU -15.84 -2.66%|AIC -2.07 -0.28%|SUU -0.79 -0.36%|MND 81.00 1.65%|JIV 161.00 9.29%|TTL 450.00 6.72%|UID 47.50 10.38%|HRM 8.85 5.90%|TCK -510.00 -2.61%|ITL 9.00 8.57%|RMC 2.94 10.50%|BNG 620.00 2.21%|BDS 70.00 7.53%|MIE 1,155.00 13.68%|SIL -15.00 -12.50%|LEN 1.90 2.79%|HGN 11.00 14.67%|TEE 500.00 4.17%|GHC -900.00 -6.63%|ORD 0.00 0.00%|HBO 0.10 0.30%|BAN -1.00 -0.06%|SHV -201.00 -11.75%|MVO 0.00 0.00%|OLL 5.00 8.33%|AOI -99.00 -4.72%|BDL -515.00 -7.92%|MMX -100.00 -3.85%|UYN 80.00 14.55%|MBW 6.86 2.45%|MNH 10.00 0.48%|ETR 5.00 4.55%|ATI 25.00 2.33%|JTB -10.00 -11.76%|ADU -165.00 -15.00%|HRL 10.00 12.82%|HJL 32.43 15.00%|

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал

Компанийн засаглалын зөвлөгөө: Компанийн засаглалын кодекст зөвлөсөн компанийн засаглалын зохистой хэм хэмжээ, стандартыг компанийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд зөвлөнө. Тухай компани сайн засаглалыг нэвтрүүлснээр хөрөнгө оруулагчдын компанид итгэх итгэл нэмэгдэж, компанийн нэр хүнд өсөхөөс гадна, санхүүжилт татах боломж өсдөг.