Өв залгамжлал
Өв залгамжлал
ERD 124.80 13.93%|LNB 0.00 0.00%|ADB 0.45 0.66%|APU 0.01 0.00%|INV 3.00 0.12%|MBW -1.12 -0.58%|MND 1.25 3.11%|MFC 0.75 1.19%|BOD 0.99 0.92%|LEN 0.00 0.00%|AAR 0.00 0.00%|TTL -105.00 -1.90%|GOV 3.78 2.01%|SUU 0.00 0.00%|VIK -0.41 -2.29%|TUM 2.39 1.55%|UBH 500.00 2.44%|MNH 0.00 0.00%|BUK 36.00 8.91%|ADU -71.65 -10.38%|SOR -100.00 -13.33%|UID 0.00 0.00%|AIC 5.00 0.70%|MNP 11.00 1.87%|ITL 0.00 0.00%|

Өв залгамжлал

Нас барагчийн “ҮЦТХТ”, “ҮЦАТТ” болон клирингийн банкин дахь хөрөнгийг хууль ёсны өвлөгч нь өвлөн авахдаа нотариатын өвлөх эрхийн гэрчилгээний дагуу шилжүүлэн авна.  АНХААРАХ зүйлс:

  •  Гэрчилгээг хийлгэхдээ нас барагчийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдсэн байж болох тул “ҮЦТХТөв”өөс авсан шинэчилсэн хуулгыг үндэслэх
  • Өв хүлээн авагч нь үнэт цаасны данстай байх
  • Гэрчилгээнд дансны хуулга, хууль ёсны өвлөгч болохыг нотлох бичиг баримт хавсаргасан байх
  • Дансны хуулган дээрх хувьцаа, бонд, ногдол ашиг, бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг тус бүрд нь бичүүлэх
  • Хоёр болон түүнээс дээш байгууллагын дансанд байгаа мөнгийг өвлөж авах тохиолдолд тус бүрт нь өвлөх эрхийн гэрчилгээ хийлгэх
  • Өвлүүлэгч дансандаа мөнгөн үлдэгдэлгүй бол өвлөн авагч шимтгэлийг “ҮЦТХТөв”-ийн өвлүүлэгчийн  дансанд байршуулах хэрэгтэй

Өвлөх эрхийн гэрчилгээг “ҮЦТХТөв”-д эсвэл харилцагч брокерийн пүүсдээ өгнө. Мэдээлэл авах:  “ҮЦТХТөв”ийн өв залгамжлалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл веб:   www.schcd.mn Нотариатын өвлөх эрхийн гэрчилгээ хийлгэх мэдээлэл   веб:    www.notary.mn