ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСЛИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛЛАА

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн (TSX:ERD | MSE:ERDN) нь 2019 оны 9 сарын 30-нд  дуусгавар болсон гурав болон есѳн сарын санхүү, үйл  ажиллагааны тайлан  болон Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой санхүүжилтийн талаар шинэ мэдээллийг танилцуулсан байна.

Тайлант хугацаанд тус компани дараах голлох үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд:

  • - NI 43-101 Техникийн тайлан эерэг үзүүлэлттэй гарав.
  • -Баян хөндий ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 2019 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр авав.
  • -Байгаль Орчин, Нийгмийн Нѳлѳѳллийн Үнэлгээг Sustainability East Asia компаниар хийлгэж байна.
  • -9-р сард Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд хайгуулын болон нарийвчилсан ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг гүйцэтгэв.
  • -Боловсруулалтын усны нөөцийн өрөмдлөг, судалгааг хийв.
  • -2019 оны 4-р улирлын хайгуул ба техникийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүлсэн.
  • -Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой 8 сая канад долларын санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан.
  • -2019 оны 9 сарын 30-нд дуусгавар болсон гурван сарын хугацаанд компанийн нийт алдагдлын хэмжээ 638,379 канад долларт хүрсэн нь 2018 оны мѳн үеийн үзүүлэлт болох 743,484 канад доллартай харьцуулахад буурсан байна.
  • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Эх сурвалж: http://mse.mn/