Бондын санхүүжилт
Бондын санхүүжилт
APU -15.84 -2.66%|AIC -2.07 -0.28%|SUU -0.79 -0.36%|MND 81.00 1.65%|JIV 161.00 9.29%|TTL 450.00 6.72%|UID 47.50 10.38%|HRM 8.85 5.90%|TCK -510.00 -2.61%|ITL 9.00 8.57%|RMC 2.94 10.50%|BNG 620.00 2.21%|BDS 70.00 7.53%|MIE 1,155.00 13.68%|SIL -15.00 -12.50%|LEN 1.90 2.79%|HGN 11.00 14.67%|TEE 500.00 4.17%|GHC -900.00 -6.63%|ORD 0.00 0.00%|HBO 0.10 0.30%|BAN -1.00 -0.06%|SHV -201.00 -11.75%|MVO 0.00 0.00%|OLL 5.00 8.33%|AOI -99.00 -4.72%|BDL -515.00 -7.92%|MMX -100.00 -3.85%|UYN 80.00 14.55%|MBW 6.86 2.45%|MNH 10.00 0.48%|ETR 5.00 4.55%|ATI 25.00 2.33%|JTB -10.00 -11.76%|ADU -165.00 -15.00%|HRL 10.00 12.82%|HJL 32.43 15.00%|

Бондын санхүүжилт

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө оруулалт босгохдоо эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүжилтийн олон хувилбаруудыг компаниудад санал болгон ажилладаг. Үүнд:

 

Хаалттай бонд: Аль ч хэлбэрийн компани хаалттай бондыг гаргаж болох ба тодорхой тооны хөрөнгө оруулагчдад санал болгон арилжаална. Хаалттай бонд нь эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй эсхүл компанийн үнэт цаасанд хөрвөх нөхцөлтэй байж болно.

 

Нээлттэй бонд: Олон нийтэд санал болгон арилжаалдаг тул бүхий л төрлийн хөрөнгө оруулагчид бондоос худалдан авах боломжтой байна. Мөн хөрөнгө оруулагчид нээлттэй бондыг худалдан авсныхаа дараа бирж дээр /хоёрдогч зах зээлийн арилжаа/ хоорондоо арилжаалах боломжтой.

 

Хөрвөх үнэт цаас: Зээлтэй адил тодорхой хугацаа, хүүтэй байдаг бөгөөд хугацаа дуусмагц компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй өрийн хэрэгслийг хамруулж ойлгоно.

 

 

Пума групп ХХК
Үнэт цаасны тоо
0
Жаст Агро ХХК
Үнэт цаасны тоо
0
Монинжбар ХК
Үнэт цаасны тоо
0