FPO
FPO
APU -15.84 -2.66%|AIC -2.07 -0.28%|SUU -0.79 -0.36%|MND 81.00 1.65%|JIV 161.00 9.29%|TTL 450.00 6.72%|UID 47.50 10.38%|HRM 8.85 5.90%|TCK -510.00 -2.61%|ITL 9.00 8.57%|RMC 2.94 10.50%|BNG 620.00 2.21%|BDS 70.00 7.53%|MIE 1,155.00 13.68%|SIL -15.00 -12.50%|LEN 1.90 2.79%|HGN 11.00 14.67%|TEE 500.00 4.17%|GHC -900.00 -6.63%|ORD 0.00 0.00%|HBO 0.10 0.30%|BAN -1.00 -0.06%|SHV -201.00 -11.75%|MVO 0.00 0.00%|OLL 5.00 8.33%|AOI -99.00 -4.72%|BDL -515.00 -7.92%|MMX -100.00 -3.85%|UYN 80.00 14.55%|MBW 6.86 2.45%|MNH 10.00 0.48%|ETR 5.00 4.55%|ATI 25.00 2.33%|JTB -10.00 -11.76%|ADU -165.00 -15.00%|HRL 10.00 12.82%|HJL 32.43 15.00%|

FPO

Биржид бүртгэгдэн олон нийтийн буюу нээлттэй хувьцаат компани болсны нэг давуу тал нь олон нийтэд санал болгон хувьцаа нэмж гаргах замаар дахин санхүүжилт татах боломж нээлттэй байдагт оршдог. Хувьцаат компани  нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх зорилгоор нэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгийн биржээр дамжуулан санхүүжилт татах ажиллагааг СЗХ болон МХБ-с нэмэлт хувьцаа гаргах зөвшөөрөл авснаар гүйцэтгэдэг. Нэмэлт хувьцаа гаргах ажиллагаа нь IPO хийхтэй адил үе шаттай явагдана.

 

Бидний гүйцэтгэсэн FPO