Засгийн газрын бонд
Засгийн газрын бонд
AAR -80.00 -1.06%|MND 2.19 2.48%|APU 24.41 2.64%|TUM 1.89 0.85%|ETT 9.98 11.09%|UID 98.00 4.45%|LEN 0.08 0.17%|ADB -4.77 -2.12%|XOC -2.19 -0.98%|GOV -7.42 -2.93%|ERD -0.15 -0.02%|AIC -49.00 -3.71%|ERS 900.00 8.11%|BOD 0.00 0.00%|MNP -1.00 -0.08%|TTL -70.00 -0.99%|SUU 4.00 1.66%|MFC 0.01 0.02%|ITL -2.92 -2.62%|INV 15.00 0.47%|BUN 10,900.00 6.48%|MBW 4.80 2.84%|EER 388.00 14.92%|NEH 1.17 6.15%|BAN 50.00 4.35%|SHG -46.00 -4.86%|BNG -1,160.00 -4.78%|TCK 60.00 0.35%|ETR 4.90 4.90%|MBG 1,095.00 15.00%|BUK -4.76 -0.92%|RMC 0.10 0.43%|HML 43.00 11.91%|HRM -8.50 -6.94%|VIK -2.40 -12.00%|

Засгийн газрын бонд

ЗГЭБ-Б-52-275
Үнэт цаасны тоо
2304
ЗГХБ-Б-12-326
Үнэт цаасны тоо
100000
ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-14/04/18-A0026-16.875
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-28/04/20-A0030-16.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-26/05/18-A0036-16.875
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-27/10/18-A0069-15.8
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-22/12/18-A0089-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-11/01/19-A0095-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-08/02/19-A0106-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-22/02/19-A0112-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-07/03/19-A0119-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-18/04/19-A0138-15.75
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-25/04/18-A0142-15.5
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-07/11/17-A0172-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-21/11/17-A0176-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-05/12/17-A0180-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-26/12/17-A0190-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-17/01/19-A0196-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-23/01/18-A0198-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-31/01/20-A0202-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-14/02/19-A0208-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-23/11/17-A0212-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-24/02/20-A0213-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-14/03/19-A0219-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-20/03/18-A0221-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-26/12/17-A0224-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-27/03/20-A0225-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-11/04/19-A0230-18
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-16/01/18-A0232-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-24/04/18-A0235-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-25/04/20-A0236-16.993
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-30/01/18-A0238-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-08/05/18-A0241-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-09/05/19-A0242-15.995
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-05/12/17-A0247-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-22/05/20-A0248-15.87
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-27/02/18-A0250-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-05/06/18-A0253-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-06/06/19-A0254-15.49
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-13/03/18-A0256-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-20/06/20-A0260-15.14
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-09/01/18-A0262-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-04/07/19-A0266-14.82
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-04/04/18-A0267-10.3
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-26/01/18-A0270-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-10/07/18-A0271-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-18/07/20-A0275-15.14
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-17/04/18-A0276-12
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-24/07/18-A0278-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-06/02/18-A0279-11.7
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-01/05/18-A0284-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-01/08/19-A0285-13.745
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-20/02/18-A0288-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-07/08/18-A0289-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-07/11/17-A0293-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-15/05/18-A0294-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-15/08/20-A0295-14.5
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-06/03/18-A0298-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-21/08/18-A0299-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-21/11/17-A0303-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-29/05/18-A0304-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-29/08/19-A0305-14
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-20/03/18-A0308-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-04/09/18-A0309-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-05/12/17-A0313-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-12/06/18-A0314-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-11/09/20-A0315-13.97
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-03/04/18-A0318-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-18/09/18-A0319-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-19/12/17-A0324-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-26/06/18-A0325-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-26/09/19-A0326-13.955
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-17/04/18-A0329-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-02/10/18-A0330-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-24/04/18-A0334-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-10/07/18-A0335-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-10/10/19-A0336-13.945
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-01/05/18-A0340-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-16/10/18-A0341-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-16/10/20-A0342-13.91
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-08/05/18-A0346-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BL-24/07/18-A0347-0
0
Үнэт цаасны тоо
0
ZGEB-BD-24/10/19-A0348-13.955
0
Үнэт цаасны тоо
0