Private Placement
Private Placement
ADB -0.01 -0.02%|AAR -21.00 -1.53%|AIC 0.00 0.00%|BOD 1.44 1.27%|APU 4.37 0.77%|MND 0.23 0.53%|XOC -2.62 -2.29%|TTL 40.00 0.70%|AMT -20.00 -4.55%|BUK -21.88 -5.08%|LEN -0.57 -1.90%|MMX 67.00 2.31%|GOV 0.27 0.14%|DAR 4.00 0.14%|BDS 2.00 0.23%|ITL -0.69 -0.90%|MBW -4.03 -2.13%|LNB 0.00 0.00%|ERD -33.18 -3.75%|MIB 0.80 0.90%|INV 14.00 0.48%|NUR 0.00 0.00%|MNP 26.72 4.68%|BNG 660.00 2.36%|EER 0.00 0.00%|TUM 3.33 2.21%|HGN 0.06 0.08%|SUU 0.00 0.00%|MFC 0.00 0.00%|NEH -0.07 -0.47%|TCK 300.00 1.91%|ONH 0.00 0.00%|

Private Placement

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани тодорхой цөөн тооны томоохон хөрөнгө оруулагчид болон хөрөнгө оруулалтын сангуудад компанийнхаа тодорхой хувийг санал болгон эздийн өмчөө нэмэгдүүлэн, шаардлагатай санхүүжилтыг татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ.

Хаалттай хүрээнд шууд хөрөнгө оруулалт татах нь зохицуулах байгууллагуудын зөвшөөрөл авахгүй тул цаг хугацаа бага зарцуулагддаг онцлогтой. Энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт нь хаалттай хүрээний санхүүжилтээр компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн эхний үе шатыг хэрэгжүүлж, дараагийн үе шатанд IPO хийж олон нийтээс татах санхүүжилтыг амжилттай гүйцэтгэхэд бэлтгэх зорилготой байдаг.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд