Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
AAR -20.00 -0.20%|ADB -0.57 -0.29%|AIC 7.00 0.49%|MND -2.28 -3.41%|XOC 0.91 0.56%|APU 7.08 0.95%|GOV 2.36 0.99%|MFC 0.77 1.11%|TUM 1.53 0.70%|SUL 1,920.00 2.40%|TTL 295.00 3.93%|UID 81.00 5.40%|MMX -3.00 -0.11%|MNP 0.82 0.10%|SUU -3.21 -1.53%|BNG -300.00 -1.21%|INV 99.00 3.09%|ERD -8.72 -0.91%|ADU -32.52 -4.90%|BOD 0.14 0.11%|ITL -0.06 -0.07%|NEH 0.16 0.81%|LEN 0.56 1.37%|UBH 0.00 0.00%|JTB 0.00 0.00%|BDL 0.00 0.00%|HRM 1.00 0.73%|BUK -8.56 -1.36%|NXE -90.00 -5.63%|ADL -13.41 -1.42%|TCK -700.00 -4.73%|MBW -2.00 -1.10%|BTG -600.00 -2.71%|ERS 3,200.00 14.68%|RMC 1.00 4.35%|HGN -5.80 -7.65%|MCH -1.14 -0.27%|JLT 0.00 0.00%|BAN -50.00 -4.72%|TAV 1,200.00 6.74%|OLL -2.00 -9.09%|VIK 0.01 0.06%|SIL 0.00 0.00%|DHU -200.00 -5.71%|UYN 10.00 1.82%|ETR 2.05 1.87%|MRX -0.95 -3.97%|
    2021-03-05 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.