Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
LEN 0.54 0.92%|BDS 0.00 0.00%|MBW -9.07 -2.33%|APU -5.39 -0.90%|ERD 1.14 0.18%|GOV 20.00 0.08%|TTL -50.00 -0.52%|SUU 0.08 0.04%|NEH -490.00 -2.51%|TCK -300.00 -1.38%|MIE 0.00 0.00%|ITL 1.41 1.08%|EER 0.00 0.00%|HBO -6.50 -10.57%|HSX -60.00 -7.41%|CHR -100.00 -11.76%|MMX 12.00 0.40%|HGN 9.91 9.90%|SIL -20.00 -11.76%|
    2018-07-23 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.